23 Jan
23Jan

סעיף 9(א) לחוק עבודת נשים אוסר על פיטורי אישה בהריון כאשר היא בעלת ותק של לפחות 6 חודשי עבודה במקום עבודתה, אלא בכפוף לקבלת היתר מהממונה על חוק עבודת נשים.אישור הממונה לפיטורים ינתן רק במידה והוא שוכנע כי הפיטורים אינם קשורים להריון.על כן, במידה ופוטרת מעבודתך מבלי שניתן למעסיקך היתר על פיטורייך, הרי שניתן לפנות בהגשת תביעה לבית הדין לעבודה ובמסגרתה לדרוש פיצוי עקב פיטורים שלא כדין, הפסדי שכר ממועד הפיטורים ועד הלידה, הפסדי שכר בתקופה המוגנת וכיו״ב.כמו כן, ניתן להגיש צו עשה אשר יורה למעסיק על החזרתך לעבודה ולחילופין צו מניעה שימנע את כניסת פיטורייך לתוקף

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.